top of page

Kiyès nou ye?

American Civil Liberties Union te rejwenn ACLU nan Arizona, ACLU nan New Mexico, ACLU nan Konte San Diego ak Imperial Counties ansanm ak ACLU nan Texas pou remanbre azil lan epi mande pou mete fen ak pratik malsen ak abi nan detansyon imigran yo sou fwontyè a. Ekip nou an genyen ladann  defansè , avoka nan tribunal, lidè kominotè, ak ekspè ki vrèman angaje yo nan travay pou yon refòm imen sou tout 3219 km fwontyè Etazini – Meksik la.
 

Nou kapab mennen demach pou akeyi moun k ap chèche azil ak diyite epi respè, epitou pou mete fen ak move ajisman nan detansyon imigrasyon. Nou kapab goumen pou transparans, responsabilite, ak bonjan trètman pou tout moun.

5_edited.png

Sa Moun k ap Chèche Azil Dwe Konnen

Politik federal ki konsène moun k ap chèche azil Ozetazini chanje rapid. Sous anba sa yo montre kòman sistèm azil Etazini an mache an jeneral. Kèk resous sòoti nan ONG yo, tandiske kèk lòt sòti nan men eta asosye ACLU sou fwontyè Etazini – Meksik la. Resous yo gendwa pa aktyalize  nan yon fason pou montre kondisyon aktyèl yo. Akòz Tit 42, yon lwa federal sou lasante gouvènman Etazini an tabli kòm obligatwa poutèt pandemi KOVID-19 la, sèlman yon tikal moun yo dakò kapab pou aplike pou azil sou fwontyè a.

Konnen Dwa w: Dwa Imigran [(Lyen Kreyól Ayisyen)]

Enfòmasyon sou Azil (Haitian Creole)
 

Kesyon Paspatou

bottom of page